chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ Liên minh hợp tác xã Thành phố Hà Nội

Ngày đăng: 04/11/2013 | Lượt xem: 0

Chức năng nhiệm vụ

I.  Chức năng:

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

2. Tuyên truyền, vận động và phát triển HTX, liên hiệp HTX.

3. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tham mưu giúp Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển thành HTX, liên hiệp HTX; hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển các HTX, liên hiệp HTX và thành viên.

2.  Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

3. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Thành phố tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình, các cơ chế chính sách nhằm phát triển HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn thành phố Hà Nội.

5. Tham gia xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Thành phố các vấn đề liên quan đến khu vực kinh tế tập thể.

6. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học, công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, vốn, kiểm toán, bảo hiểm, quản trị kinh doanh, quảng bá, triển lãm và một số lĩnh vực khác.

7. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh đối với các thành viên của Liên minh HTX, xã viên người lao động trong các HTX, các doanh nghiệp và trong các làng nghề về lĩnh vực kinh tế tập thể.

8. Chủ trì hoặc tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chính sách, chương trình, đề tài, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển kinh tể tập thể.

9. Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh HTX.

10. Tham gia thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước, dịch vụ công thuộc lĩnh vực kinh tế tập thể được UBND Thành phố giao.

11. Tổ chức các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Liên minh HTX theo quy định của pháp luật, đáp ứng mục tiêu phát triển Liên minh HTX, hỗ trợ các hợp tác xã và thành viên.

12. Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước thuộc hệ thống Liên minh HTX quốc tế.

13. Định kỳ và đột xuất, Liên minh HTX Thành phố chủ trì hoặc phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa lãnh đạo Thành phố với các HTX, các đơn vị thành viên.

14. Tham mưu đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến chương trình, kế hoạch hoạt động của Liên minh HTX.

đăng nhập

tìm kiếm

Hình ảnh

Video


Liên minh HTX Việt Nam
Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội
Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Hà Nội
Trung tâm đào tạo
Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 99
  • Tổng lượng truy cập: 2.902.804
Về đầu trang