đơn vị trực thuộc

Các phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh hợp tác xã Thành phố Hà Nội

Ngày đăng: 06/11/2013 | Lượt xem: 0

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

Bộ máy tổ chức cơ quan Liên minh HTX gồm có: Thường trực, 5 Phòng chuyên môn - nghiệp vụ, 2 Trung tâm và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX.

1. Lãnh đạo (Thường trực) Liên minh HTX Thành phố:

Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng, nhiệm vụ của Lãnh đạo (Thường trực) Liên minh HTX Thành phố thực hiện theo Điều lệ Liên minh HTX Thành phố (Ban hành theo Quyết định 3035/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND Thành phố); Quy chế làm việc của  Thường trực (Quyết định 187/QĐ-LMHTX ngày 12/11/2013):

- Chuẩn bị nội dung, chương trình kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ.

- Điều hành giải quyết công việc thường xuyên của Liên minh HTX Thành phố.

- Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của bộ máy chuyên trách Liên minh HTX Thành phố.

- Quyết định thành lập tổ chức bộ máy giúp việc, nhân sự cơ quan Liên minh HTX; quyết định cơ cấu tổ chức, nhân sự của các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX theo quy định phân cấp quản lý về tổ chức, quản lý của Thành phố.

- Quản lý  sử dụng tài chính, tài sản của Liên minh HTX theo pháp luật của Nhà nước, quy định của Thành phố.

2. Các phòng chức năng:

2.1 Văn phòng.

a) Chức năng:

 Tham mưu giúp việc cho Thường trực, Thủ trưởng cơ quan; tổ chức điều hành và xử lý công việc hàng ngày của Liên minh HTX thành phố; theo dõi nắm tình hình, tổng hợp báo cáo của cơ quan, nghiên cứu đề xuất xử lý thông tin; công tác tổ chức cơ quan Liên minh HTX và các đơn vị trực thuộc. Làm chức năng quản trị cơ quan; khâu nối các phòng, đơn vị.

b) Nhiệm vụ:

- Công tác tổ chức cán bộ, Ban Chấp hành:

+ Tham mưu giúp Thường trực công tác tổ chức cán bộ cơ quan Liên minh và các đơn vị trực thuộc; quản lý cán bộ CNV; nghiên cứu qui hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ viên chức thực hiện chính sách cán bộ; nghiên cứu đề xuất kiện toàn bộ máy cơ quan Liên minh và các đơn vị trực thuộc.

+ Tham mưu giúp Thường trực về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Liên minh HTX Thành phố.

- Công tác tổng hợp: Tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm về hoạt động của cơ quan Liên minh HTX Thành phố; các báo cáo gửi Thành phố, Sở, ngành có liên quan. Phối hợp với các phòng và  các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên minh HTX Thành phố; chuẩn bị các văn bản dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Thông báo kết luận họp giao ban cơ quan, họp Thường trực.

- Công tác tài chính - kế toán: Lập kế hoạch tài chính, dự toán kinh phí hàng năm, dự kiến phân phối hạn mức kinh phí; báo cáo kế toán, cân đối hàng quí, năm; chi trả tiền lương, tiền thưởng, chi tiêu nghiệp vụ theo chế độ Nhà nước; quản lý hoạt động tài chính cơ quan Liên minh HTX; quản lý thu hội phí của các thành viên; quản lý sử dụng các nguồn tài chính.

- Công tác văn thư - lưu trữ:

+ Xử lý công văn đi đến.

+ Thực hiện công tác lưu trữ các văn bản cơ quan theo quy định.

+ Đánh máy văn bản giúp Thường trực, ấn loát tài liệu.

- Công tác hành chính quản trị: Mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; điều phối phương tiện vận tải theo lịch của Thường trực; giữ gìn vệ sinh cơ quan, bảo đảm cơ sở vật chất cho cán bộ làm việc; công tác thường trực - bảo vệ cơ quan; phối hợp với các phòng, đơn vị đón, tiếp khách.

- Là đầu mối giải quyết công việc liên quan với văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố; các tỉnh, thành; Sở, ngành, quận, huyện, thị xã; khâu nối các phòng, đơn vị.

- Tham mưu giúp Thường trực và Ban chỉ đạo Iso cơ quan, xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Iso, kế hoạch đánh giá nội bộ Iso hàng năm và tổng hợp, hướng dẫn áp dụng hệ thống Iso 9001; 2008 của cơ quan Liên minh HTX Thành phố; thực hiện nhiệm vụ thư ký Ban Chỉ đạo Iso cơ quan; Thường trực về công nghệ thông tin cơ quan.

2.2. Phòng Phát triển HTX và thành viên.

a) Chức năng:

Tham mưu giúp việc cho Thường trực về công tác tổ chức, quản lý, phát triển, Tổ hợp tác  HTX, tổ chức lại HTX, thành viên; công tác thi đua - khen thưởng trong các đơn vị thành viên; đánh giá phân loại HTX.

b) Nhiệm vụ:

- Phát triển, thành lập mới Tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX:

+ Vận động tuyên truyền, hướng dẫn, thành lập, phát triển Tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX; phối hợp với các cấp các ngành liên quan hướng dẫn đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động các HTX, liên hiệp HTX, câu lạc bộ, hội, hiệp hội, các doanh nghiệp thành viên.

+ Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các quận, huyện, thị xã hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục giải thể, chia tách, sát nhập, hợp nhất; thành lập các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, câu lạc bộ, hiệp hội.

+ Tuyên truyền vận động các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX... tham gia thành viên Liên minh HTX thành phố. Phối hợp nắm bắt (thay đổi) về số lượng, địa chỉ, điện thoại, cán bộ trong các đơn vị thành viên; theo dõi việc xây dựng, thực hiện điều lệ HTX, kết nạp, công nhận thành viên.

+ Hướng dẫn xây dựng các tổ chức đoàn thể ở các đơn vị thành viên.

- Hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện điều lệ, nghị quyết Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX Thành phố.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của Tổ hợp tác, HTX về giải thể, xóa tên hợp tác xã theo Quyết định của UBND Thành phố; Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyên, thị xã đánh giá phân loại HTX hàng năm; tham mưu giúp Thường trực làm việc với các quận, huyện, thị xã có HTX yếu, kém.

- Tổ chức, hướng dẫn các phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong các đơn vị thành viên, các Câu lạc bộ Liên minh HTX Thành phố. Công tác thi đua - khen thưởng trong các đơn vị thành viên. Tổng kết, xây dựng, đề xuất các giải pháp phổ biến nhân rộng các mô hình mới điển hình mới, điển hình tiên tiến; đề nghị các cấp khen thưởng và xét tặng các danh hiệu thi đua.

2.3  Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

a) Chức năng:

Tham mưu giúp việc Thường trực về công tác xây dựng kế hoạch, đề án, dự án về kinh tế tập thể và các chương trình kế hoạch phối hợp với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã; định kỳ tổng hợp báo cáo của Liên minh HTX Thành phố.

b) Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp việc về công tác kế hoạch:

+ Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của Thành phố, hướng dẫn quận huyện thị xã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể; Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chấp hành; kế hoạch hoạt động của cơ quan Liên minh HTX Thành phố.

+ Tham mưu giúp Thường trực xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chương trình kế hoạch phối hợp với Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, Sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

+ Phối hợp với các Phòng, Trung tâm trong cơ quan thực hiện kế hoạch dài hạn, ngắn hạn của cơ quan Liên minh HTX Thành phố.

+ Tổng hợp, đánh gía tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế tập thể và kế hoạch hoạt động của cơ quan theo định kỳ 6 tháng, hàng năm.

- Là đầu mối tham mưu giúp Thường trực tổ chức triển khai thực hiện công tác Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố; Các Chương trình của Thành ủy giao cho Liên minh HTX Thành phố.

- Định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình kinh tế tập thể; tổng hợp Chương trình phối hợp về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể.

- Tham mưu giúp việc Thường trực thực hiện hoạt động về nghiên cứu đề tài khoa học về kinh tế tập thể; đề xuất triển khai thực hiện đề tài khoa học.

2.4  Phòng Thông tin - Tuyên truyền:

a) Chức năng:

Tham mưu giúp việc cho Thường trực về công tác thông tin, tuyên truyền của Liên minh HTX Thành phố; là đấu mối và tham mưu về các chương trình xúc tiến thương mại.

b) Nhiệm vụ:

- Công tác tuyên truyền, thông tin trong thành viên:

+ Nghiên cứu, đề xuất chương trình kế hoạch có liên quan đến công tác tuyên truyền dài hạn, định kỳ hàng năm, 6 tháng; hoặc theo những yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn của Liên minh HTX Thành phố. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

+ Xây dựng hệ thống cộng tác viên làm công tác tuyên truyền của Liên minh HTX Thành phố.

- Là đầu mối trong quan hệ phối hợp với các cơ quan quản lý báo chí ở Trung ương và Hà Nội để tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thành phố Hà Nội về phát triển lĩnh vực kinh tế tập thể của Hà Nội, về mô hình HTX mới, các HTX điển hình tiên tiến, hộ gia đình, thành viên giỏi.

- Tổ chức thu thập, quản lý, tổng hợp, lưu trữ và đề xuất kế hoạch sử dụng các cơ sở dữ liệu, tài liệu, tư liệu, hình ảnh… có liên quan phục vụ cho công tác tuyên truyền của Liên minh HTX Thành phố.

- Phụ trách tổng hợp, biên tập Bản tin Kinh tế tập thể, Bản tin Website của Liên minh HTX Thành phố.

2.5 Phòng Kiểm tra, Chính sách pháp luật:

a) Chức năng:

Thường trực Ủy ban Kiểm tra, Hội đồng tư vấn Liên minh HTX Thành phố; tư vấn giải quyết đơn thư, kiến nghị và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các HTX thành viên; nghiên cứu, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, các chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể.

b) Nhiệm vụ:

- Thường trực Ủy ban Kiểm tra; Hội đồng tư vấn Liên minh HTX Thành phố.

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra, Hội đồng tư vấn; chuẩn bị nội dung, chương trình cho các kỳ họp của Ủy ban kiểm tra, Hội đồng tư vấn theo Điều lệ.

+ Thực hiện, tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo của Ủy ban Kiểm tra và Hội đồng tư vấn để báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên minh HTX Thành phố.

+ Tổ chức đi khảo sát, kiểm tra, tư vấn hướng dẫn và nắm bắt những khó khăn vướng mắc của thành viên, đề xuất giải pháp tháo gỡ. Chuẩn bị hồ sơ, tham mưu đề xuất hướng giải quyết các vụ kỷ luật cho Thường trực và Ban Thường vụ.

- Tiếp nhận, tư vấn giải quyết đơn thư, kiến nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX thành viên.

+ Tiếp nhận, giải quyết đơn thư theo quy định. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, xác minh  những khiếu nại, kiến nghị của các HTX, liên hiệp HTX và cán bộ, xã viên và người lao động trong các HTX, liên hiệp HTX, tư vấn hỗ trợ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên Liên minh.

+ Phát hiện và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tham gia giải quyết các tranh chấp, vướng mắc giữa các đơn vị thành viên của Liên minh với các tổ chức kinh tế khác hoặc giữa các đơn vị thành viên với nhau, phối hợp tham gia với các cơ quan thanh tra chức năng và các cơ quan pháp luật để giải quyết các vụ việc có liên quan đến khu vực kinh tế tập thể.

- Hướng dẫn hoạt động, sơ kết, tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát HTX, thành viên hàng năm.

- Tham gia xây dựng cơ chế chính sách trong lĩnh vực kinh tế tập thể Thành phố:

+ Theo dõi tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các cơ chế chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể và HTX; nghiên cứu, xây dựng, tham mưu đề xuất giúp Thường trực về kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có liên quan; ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, các chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể.

+ Tham gia sửa đổi, bổ sung chính sách liên quan đến kinh tế tập thể; tham gia hướng dẫn tổ chức thực hiện.

+ Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh kiến nghị đề xuất với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về chính sách pháp luật có liên quan dến khu vực kinh tế tập thể.

3. Các đơn vị trực thuộc.

3.1 Trung tâm đào tạo cán bộ Hợp tác xã:

a) Chức năng:

Tổ chức, phối hợp, hướng dẫn và triển khai hoạt động dịch vụ tư vấn về đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ cho quá trình đổi mới phát triển kinh tế hợp tác, HTX và các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội.

b) Nhiệm vụ.

- Lĩnh vực đào tạo:

+ Triển khai thực hiện các các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ HTX hàng năm theo kế hoạch.

+ Tổ chức liên kết với các trường các tổ chức thực hiện công tác đào tạo, dạy nghề, đào tạo dài hạn, ngắn hạn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các HTX, doanh nghiệp và làng nghề.

3.2  Trung tâm hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Doanh nghiệp.

a) Chức năng:

Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, doanh nghiệp trực thuộc Liên minh HTX thành phố :

- Tổ chức thực hiện dịch vụ kiểm toán nội bộ HTX, Quỹ Tín dụng nhân dân; tư vấn công tác tài chính, tư vấn chính sách vấn thuế.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn về: Nghiên cứu thị trường, quản lý kinh doanh, quản trị nhân sự, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, thông tin tín dụng, hợp tác kinh doanh giữa các tổ chức trong và ngoài nước.

- Thực hiện các hoạt động liên kết liên quan đến bất động sản: lập các dự án giao đất, thuê đất, đầu tư xây dựng công nghiệp, dân dụng, các công trình nhà ở; tiến hành các thủ tục về thuê, chuyển nhượng, chuyển đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản gắn liền với đất.

- Tổ chức các đoàn tham quan, khảo sát và nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại; tổ chức hội thảo, hội chợ, triển lãm.

- Tổ chức khai thác, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước, Thành phố, các tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, HTX; cung cấp dịch vụ pháp lý, thông tin doanh nghiệp, hỗ trợ thành lập các loại hình doanh nghiệp, tư vấn tổ chức quản lý điều hành các doanh nghiệp, đầu tư đổi mới thiết bị, chuyển giao công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

- Tổ chức các dịch vụ môi giới, tuyển chọn lao động và cung cấp nhân sự, dịch vụ việc làm, đào tạo và tuyển nhân lực trong nước, lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài; tuyển dụng, môi giới lao động cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

- Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ phát triển các doanh doanh nghiệp.

- Quản lý và hướng dẫn thực hiện Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm (Vốn 120).

- Là đầu mối và tham mưu giúp Thường trực về các chương trình xúc tiến thương mại.

3.3 Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội thuộc Liên minh HTX thành phố Hà Nội. Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Thành phố hỗ trợ các hoạt động đổi mới phát triển sản phẩm, đổi mới phát triển công nghệ, kỹ thuật; phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX, Liên hiệp HTX mới, các mô hình HTX điển hình tiên tiến.

đăng nhập

tìm kiếm

Hình ảnh

Video


Liên minh HTX Việt Nam
Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội
Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Hà Nội
Trung tâm đào tạo
Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 15
  • Tổng lượng truy cập: 3.092.011
Về đầu trang